Thư cảm tạ nhà tài trợ

[Tên nhà tài trợ]

website.com

Về những khoản tài trợ cho các dự án đang được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com

Thông tin nhà tài trợ

Tên nhà tài trợ: Công ty TNHH ABC

Website: domain.vn

Thư cảm tạ: S1234.sponsor.vn

Các khoản đã tài trợ

Ngày 12/2/2022 đã tài trợ 20.000.000 đồng cho Vườn ươm ThucGiac.com

Ngày 12/2/2022 đã tài trợ 10.000.000 đồng cho Cộng đồng sinh viên Student.vn